نظرات خود را برای ما ارسال کنید

لطفاً دیدگاه خود را به siab@frontlinedefenders.org بفرستید. اگر ترجیح می‌دهید پیام‌تان رمزگذاری شود، شما می‌توانید گنو پرایوسی گارد ما را در اینجا بیابید: https://securityinabox.org/en/key.