تماس

security@ngoinabox.org

برای فرستادن رایانامهٔ رمزگذاری شده، خواهشمندیم که از کلیدهای PGP/GPG ما استفاده کنید: https://securityinabox.org/fa/key.