កម្មវិធី Android Privacy Guard (APG) សម្រាប់ឧបករណ៍ Android

Updated15 December 2014

មគ្គុទេសក៍នេះមិនមានអ្នកមើលថែទៀតឡើយ

Android Privacy Guard (APG) គឺជាកម្មវិធីសេរី និងបើកចំហមួយសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បង្កើតឡើងដោយ Thialfiar ដែលឱ្យលោកអ្នកអាចបម្លែងទម្រង់សម្ងាត់ និងស្រាយទម្រង់សម្ងាត់នូវឯកសារ ឬអ៊ីមែលទោល នានា។ កម្មវិធីនេះ មានគោលបំណងផ្តល់នូវមុខងារបម្លែងជាទម្រង់សម្ងាត់ OpenPGP សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ទោះបីលក្ខណៈពិសេសរបស់ OpenPGP មិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តទាំងអស់ក៏ដោយ។ គម្រោងការកូនសោរសាធារណៈ/ឯកជនរបស់វា ឱ្យលោកអ្នកអាចបម្លែងជាទម្រង់សម្ងាត់ ស្រាយទម្រង់សម្ងាត់ និងចុះហត្ថលេខានូវឯកសារ និងអ៊ីមែលនានា។ លោកអ្នកក៏អាចប្រើកម្មវិធីនេះ ដោយគ្មានគូកូនសោសាធារណៈ/ឯកជន ដើម្បីបម្លែងជាទម្រង់សម្ងាត់នូវឯកសារទោលដោយប្រើវិធីសាស្ត្របម្លែងទម្រង់សម្ងាត់អសមប្បាណ (asymmetric encryption) និងអាចធានាសុវត្ថិភាពឯកសារទោលទាំងនេះដោយពាក្យសម្ងាត់ ឬឃ្លាសម្ងាត់ បានផងដែរ។ សម្រាប់ការបម្លែងអ៊ីមែលជាទម្រង់សម្ងាត់ យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យប្រើកម្មវិធីនេះដោយរួមផ្សំជាមួយកម្មវិធីអ៊ីមែល Android មួយឈ្មោះ K-9 Mail។ យើងខ្ញុំក៏មានមគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍សម្រាប់កម្មវិធីK-9 Mailនេះផងដែរ។

គេហទំព័រ

សេចក្តីតម្រូវសម្រាប់ទូរស័ព្ទ

 • Android 1.5 ឡើងទៅ

សំណៅដែលប្រើនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍ណែនាំនេះ

 • APG 1.1.1

កាលបរិច្ឆេទកែសម្រួលចុងក្រោយនៃជំពូកនេះ

 • ធ្នូ ២០១៤

អាជ្ញាប័ណ្ណ

 • FOSS (កម្មវិធីសេរី និងបើកចំហ) (Gnu GPL v3)

ឯកសារតម្រូវឱ្យអាន

អត្ថប្រយោជន៍ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានមកវិញ

 • សមត្ថភាព ដើម្បីប្រើវិធីសាស្ត្របម្លែង ជាទម្រង់សម្ងាត់សម្រាប់ឯកសារទោលនានា និងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល

កម្មវិធីដែលអាចប្រើបានជាមួយ GNU Linux, Mac OS, Android, iOS និង Microsoft Windows ៖

របៀបដោនឡូតកម្មវិធី Android Privacy Guard

ពីគេហទំព័រផ្លូវការ

 • សូមអានសេចក្តីផ្តើមសង្ខេបនៃមគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍
 • បញ្ចូលកម្មវិធី APG ពីហាងកម្មវិធី Google Play
 • បន្ទាប់ពីបញ្ចូលកម្មវិធីរួច ត្រូវចុចលើ Open ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការកម្មវិធី

APG:

១.១ ការដែលលោកអ្នកគួរដឹងអំពីកម្មវិធីនេះ មុនពេលលោកអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើវា

 • APG រួមបញ្ចូលជាមួយ កម្មវិធី K9 Email សម្រាប់ Android និងធ្វើឱ្យដំណើរការបម្លែងអ៊ីមែលជាទម្រង់សម្ងាត់គឺជាការងារដ៏រលូនមួយ។ ប៉ុន្តែ ជាដំបូង លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពីរបៀបធ្វើការរបស់វិធីសាស្ត្របម្លែងអ៊ីមែលជាទម្រង់សម្ងាត់សិន។ ចំណុចនេះមានពន្យល់នៅក្នុងជំពូក ៧.៤ សុវត្ថិភាពអ៊ីមែលកម្រិតខ្ពស់
 • APG ក៏អាចប្រើសម្រាប់បម្លែងនិងស្រាយទម្រង់សម្ងាត់ឯកសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ដោយប្រើឃ្លាសម្ងាត់ ឬគូកូនសោសាធារណៈ/ឯកជនមួយបានផងដែរ។
 • ដោយសារមានមុខងាររក្សាទុកទិន្នន័យនៅក្នុងស្មាតហ្វូន កូនសោឯកជនដែលលោកអ្នកបង្កើត ឬនាំចូលមិនអាចលុបចោលបានដោយសុវត្ថិភាពឡើយ។