កម្មវិធី ObscuraCam សម្រាប់ឧបករណ៍ Android

តារាងមាតិកា

...Loading Table of Contents...

  ObscuraCam គឺជាកម្មវិធីកាមេរ៉ាសេរីមួយសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ដែលបង្កើតដោយ Guardian Project ដែលមានសមត្ថភាពស្គាល់ និងបិទបាំងមុខរបស់អ្នកដែលត្រូវបានថត។ វាអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកអាចធ្វើឱ្យព្រិលមើលមិនច្បាស់ ឬលុបចោលផ្ទៃមុខរបស់អ្នកដែលលោកអ្នកថត ដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទាំងនោះ។

  គេហទំព័រដើម

  សេចក្តីតម្រូវសម្រាប់ទូរស័ព្ទ

  • Android 2.3.3 និងលើសពីនេះ

  សំណៅដែលប្រើ នៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍ណែនាំនេះ

  • 2.0-RC2b

  កាលបរិច្ឆេទកែសម្រួលចុងក្រោយ នៃជំពូកនេះ

  កុម្ភៈ ២០១៥

  អាជ្ញាប័ណ្ណ

  • FOSS (កម្មវិធីសេរីនិងបើកចំហ) (GPLv3)

  ឯកសារតម្រូវឱ្យអាន

  អត្ថប្រយោជន៍ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានមកវិញ

  • សមត្ថភាព ដើម្បីបិទបាំងផ្ទៃមុខមនុស្សនៅក្នុងរូបថតដែលថតដោយទូរស័ព្ទ Android របស់លោកអ្នក
  • មានមធ្យោបាយងាយស្រួលមួយ ដើម្បីចែករំលែក ឬថតទុករូបថត"មិនច្បាស់"ទាំងនេះ

  GNU Linux, Mac OS, Android, iOS and Microsoft Windows Programs:

  ជម្រើសកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក កំណត់គុណភាព ភាពមិនច្បាស់ និង​ការតាក់តែងបន្ថែមលើមុខ​នៃរូបថតរបស់អ្នក។

  Windows: Gimp, Pinta OS X: Gimp, Pinta Linux: Gimp, Pinta

  កំណត់សម្គាល់៖ ដើម្បីប្រើកម្មវិធីទាំងនេះបាន អ្នកត្រូវប្តូទីតាំងរូបថតរបស់អ្នកទៅដាក់ក្នុង កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

  របៀបដោនឡូតកម្មវិធី ObscuraCam

  • សូមអានសេចក្តីផ្តើមសង្ខេបនៃមគ្គុទ្ទេសក៍អនុវត្តន៍
  • ចុចលើរូបសញ្ញាកម្មវិធី ObscuraCam ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធី ObscuraCam ពីហាងកម្មវិធី Google Play
  • ចុចលើពាក្យ Install ដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធីនៅក្នុង Google Play។

  ObscuraCam:

  ១.១ ការដែលលោកអ្នកគួរដឹងអំពីកម្មវិធីនេះ មុនពេលលោកអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើវា

  • មុខងារស្គាល់ផ្ទៃមុខជាស្វ័យប្រវត្តរបស់កម្មវិធី ObscuraCam មិនតែងតែដំណើរការបាននោះទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចជ្រើសយកនិងធ្វើឱ្យផ្ទៃមុខព្រិលមើលមិនច្បាស់ តាមរបៀបមិនស្វ័យប្រវត្តបានដោយងាយ។
  • នៅក្នុងសំណៅខ្លះនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ជម្រើស delete the original media file (លុបចោលឯកសាររូបភាពដើម)មិនដំណើរការទេ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកពឹងផ្អែកលើជម្រើសនេះ សូមពិនិត្យមើលឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីប្រាកដថា លោកអ្នកមិនមានរូបថត ObscuraCam (ដែលមានផ្ទៃមុខអាចមើលឃើញបាន!) នៅកន្លែងណាមួយក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកឡើយ។
  • ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើកម្មវិធី ObscuraCam ដើម្បីផ្ញើរូបថតឱ្យខ្លួនឯងឬឱ្យនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត កម្មវិធីនេះមិនមានផ្តល់វិធីសាស្ត្រការពារបន្ថែម (ដែលមានដូចជា វិធីសាស្ត្របម្លែងជាទម្រង់សម្ងាត់ end-to-end encryption ជាដើម) សម្រាប់រូបថតទេ។
  • ថែក "tag" គឺជាទីតាំងក្នុង​រូបថត ដែលត្រូវបាន​ធ្វើឲ្យមើលមិនច្បាស់​ដោយវិធីសាស្ត្រ​មួយចំនួន របស់ ObscuraCam។