Контакт

security@ngoinabox.org

За да ни испратите шифрирана е-порака, користете го нашиот PGP/GPG клуч достапен овде: https://securityinabox.org/mk/key.