ဆက္သြယ္ရန္

security@ngoinabox.org

ဤေနရာမွ PGP/GPG ကီးမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား စာဝွက္စနစ္ျဖင့္ စာေပးပုိ႔ပါရန္ - https://securityinabox.org/my/key.