Gửi phản hồi cho chúng tôi

Vui lòng gửi phản hồi đến địa chỉ siab@frontlinedefenders.org. Nếu bạn muốn mã hoá nội dung gửi, bạn có thể tìm mã khoá GnuPG công khai của chúng tôi tại: https://securityinabox.org/en/key.