Sorry, the Comodo guide is no longer maintained

Đã cập nhật2 September 2011

Hướng dẫn này không còn được bảo trì nữa

You might want to try the (English) Firewall section of the (English) Basic security for Windows guide.