بیانیه‌ی رفع مسئولیت

*نرم‌افزارها و مستندات در مجموعه‌ی «جعبه‌ی امنیت دیجیتال» همان‌گونه هستند که در مجموعه آمده‌اند و ما از تمامیِ ضمانت‌های ضمنی و تلویحی یا هر نوع شرایطی که شاملِ ضمانت‌های ضمنیِ تجارتی و مناسب بودن برای اهداف خاص می‌شود (اما به آن محدود نخواهد بود) تا جایی که این بیانیه‌ به آن اجازه می‌دهد، رفع مسئولیت خود را اعلام می‌داریم. بنابراین «فرانت لاین دیفندرز»، «تاکتیکال تکنولوژی کالکتیو» یا هر نهاد مرتبط با آن‌ها یا نماینده‌ی آن‌ها مسئولیت هیچ گونه آسیب مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، ویژه، خاص یا معمول را نمی‌پذیرند (از جمله مبادله‌ی کالا یا خدمات؛ از دست رفتن اطلاعات، استفاده یا سود مالی؛ یا خراب‌کاری تجاری)؛ با این حال هیچ چیزی در این بیانیه‌ی رفع مسئولیت تأثیری بر حقوق قانونی شما نخواهد داشت اگر هر گونه آسیبی ناشی از هر نوع استفاده یا ناتوانی از استفاده از این نرم‌افزار اتفاق پیش بیاید، حتی اگر هشدار احتمال چنین صدمه‌ای داده شده باشد.