Sự chối bỏ

Các phần mềm và tài liệu trong bộ tổng hợp Công cụ An ninh được cung cấp đúng như nguyên trạng thực tế và chúng tôi loại bỏ và từ chối hoàn toàn mọi trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp về bảo hành cũng như tình trạng sản phầm trong bất kỳ vấn đề nào, bao gồm, nhưng không giới hạn về, các nghĩa vụ bảo hành sản phẩm hay sự phù hợp cho một mục đích sử dụng riêng chừng nào việc từ chối này được pháp luật cho phép. Không trong bất kỳ trường hợp nào Front Line Defenders, Tactical Technology Collective hay bất kỳ nhân tố hay đại điện nào có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, có dẫn chứng hoặc có nguyên nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc mua bán các hàng hóa hoặc dịch vụ giả mạo, việc mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận; hoặc sự gián đoạn công việc), cho dù được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân về lý thuyết có tính ràng buộc pháp lý, gây bởi việc ngừng hoặc không thể sử dụng phần mềm này, ngay cả khi có khuyến nghị về nguy cơ xảy ra các thiệt hại này. Sự chối bỏ này không ảnh hưởng tới các quyền hợp pháp của bạn.