လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ workbook-အန္တရာယ်ရှိသည့်လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများအတွက်လက်တွေ့ကျသောခြေလှမ်းများ

ByFront Line Defenders

တင်ထားခဲ့သည်2015.03.13

လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Workbook သည် လုံခြုံရေးပြဿနာများအကြောင်း သတိပြုမိစေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများအား ခြိမ်းခြောက်မှုများကို မည်ကဲ့သို့လျော့ပါးအောင်ပြုလုပ်ရန် စဉ်းစားနိုင်စေဖို့ ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ workbook သည် လူတစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစီမံချက်ထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်များကိုကျော်ဖြတ်၍ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများအတွက် ပြုလုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေကို အကဲဖြတ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်၊အားနည်းချက် လျှော့ချရေး နည်းနာများနှင့် နည်းဗျူဟာများကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤworkbookကို အောက်ပါဘာသာစကားများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။English, Arabic, Chinese, Dari, French, Portuguese, Russian, Spanish and Urdu.