ရွင္းလင္းခ်က္

ဤလုံၿခံဳေရး ေသတၱာထဲ၌ စုစည္းထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ အသုံးျပဳနည္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်န္လွပ္ထားခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းထားၿပီး မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆုိ အကန္႔အသတ္ မရွိ သုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။ ေရာင္းကုန္ဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား အက်ဳံးဝင္ၿပီး မိမိရည္ရြယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိပါသည္။ Front Line Defenders, Tactical Technology Collective ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔တစ္ခုခုသည္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ၊ အထူးတလည္ျဖစ္ေစ၊ နမူနာျဖစ္ေစ ဤေဆာ့ဖ္ဝဲ သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် (ကုန္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အစားထုိးခံရျခင္း၊ သုံးစြဲ၍ မရျခင္း၊ ေဒတာ ပ်က္စီးျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ ဆုံးရႈံးျခင္း၊ လုပ္ငန္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း စသည့္) ဆုံးရႈံးမႈအတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ေခ်။ ဤရွင္းလင္းခ်က္သည္ သင္၏ သုံးစြဲပုိင္ခြင့္ကုိ မထိခုိက္ပါ။