နည္းဗ်ဴဟာမ်ား: 
အင္တာနက္သုံး ကိရိယာမ်ား: 
ဝင္းဒုိးစ္သုံး ကိရိယာမ်ား: 
အင္ဒရြိက္သုံး ကိရိယာမ်ား: